Jwari rate: ज्वारी बाजार भाव संपूर्ण महाराष्ट्र, आताचे ज्वारी बाजार समिती भाव

बाजार समिती: भोकर
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2450 रुपये

बाजार समिती: करमाळा
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2551 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4100 रुपये

बाजार समिती: सेलु
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3625 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3625 रुपये

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4300 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4250 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4250 रुपये

बाजार समिती: पाचोरा
आवक : 25 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3830 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4055 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

बाजार समिती: देवळा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2380 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2380 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2380 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 16 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 1500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1500 रुपये

बाजार समिती: सांगली
आवक : 155 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2655 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2655 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2655 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2300 रुपये

बाजार समिती: अमळनेर
आवक : 15 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2511 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2875 रुपये

बाजार समिती: अजनगाव सुर्जी
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2400 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2200 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3050 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2900 रुपये

बाजार समिती: शेवगाव – भोदेगाव
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3100 रुपये

बाजार समिती: तेल्हारा
आवक : 50 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2870 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2425 रुपये

बाजार समिती: मुंबई
आवक : 1958 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2225 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2562 रुपये

बाजार समिती: वैजापूर- शिऊर
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 59 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3155 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5010 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4775 रुपये

बाजार समिती: पुणे
आवक : 646 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: जामखेड
आवक : 117 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5200 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: अंबड (वडी गोद्री)
आवक : 22 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4125 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3091 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3812 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4861 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3812 रुपये

बाजार समिती: अक्कलकोट
आवक : 2 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4100 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4100 रुपये

बाजार समिती: चाळीसगाव
आवक : 35 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2850 रुपये

बाजार समिती: पाचोरा
आवक : 70 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3005 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: पारोळा
आवक : 9 क्विंटल
कमीत कमी दर: 1168 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 2109 रुपये
सर्वसाधारण दर: 1168 रुपये

बाजार समिती: दौंड-केडगाव
आवक : 156 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 7 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3250 रुपये

बाजार समिती: मुरुम
आवक : 20 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3850 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 75 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5300 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5000 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 5700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5700 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5700 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4100 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4000 रुपये

बाजार समिती: पैठण
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3790 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3500 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 42 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4111 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3900 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 1057 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5451 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3800 रुपये

बाजार समिती: सांगली
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 6500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 5250 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 2600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 3000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 2800 रुपये

बाजार समिती: औरंगाबाद
आवक : 12 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4515 रुपये
सर्वसाधारण दर: 3857 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज, रिअल इस्टेट आणि इतर महत्त्वाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा