Soyabean rate: सोयाबीन बाजार भाव महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातील सोयाबीन रेट मध्ये बदल

बाजार समिती: जळगाव
आवक : 69 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4760 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4760 रुपये

बाजार समिती: माजलगाव
आवक : 37 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4785 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: पाचोरा
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4741 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4741 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4741 रुपये

बाजार समिती: सेलु
आवक : 100 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4765 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4801 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: तुळजापूर
आवक : 60 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4800 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव (वाशिम)
आवक : 240 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: राहता
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4641 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: पिंपळगाव(ब) – पालखेड
आवक : 11 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4000 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5051 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4950 रुपये

बाजार समिती: सोलापूर
आवक : 14 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4790 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4880 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4790 रुपये

बाजार समिती: अमरावती
आवक : 2496 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4830 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4765 रुपये

बाजार समिती: नागपूर
आवक : 204 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4350 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4838 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली
आवक : 190 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4725 रुपये

बाजार समिती: कोपरगाव
आवक : 74 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4701 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4941 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: मेहकर
आवक : 640 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4860 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4650 रुपये

बाजार समिती: जालना
आवक : 510 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4865 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: अकोला
आवक : 576 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4875 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: यवतमाळ
आवक : 162 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4830 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4715 रुपये

बाजार समिती: मालेगाव
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4600 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: चिखली
आवक : 180 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4575 रुपये

बाजार समिती: हिंगणघाट
आवक : 1948 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4300 रुपये

बाजार समिती: वाशीम
आवक : 3000 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4460 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4840 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: वाशीम – अनसींग
आवक : 600 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

बाजार समिती: भोकरदन -पिपळगाव रेणू
आवक : 5 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4810 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: भोकर
आवक : 4 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4670 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4670 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4670 रुपये

बाजार समिती: हिंगोली- खानेगाव नाका
आवक : 137 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4700 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4800 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: मुर्तीजापूर
आवक : 500 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4625 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4845 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: मलकापूर
आवक : 352 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4440 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4775 रुपये

बाजार समिती: वणी
आवक : 130 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4195 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4400 रुपये

बाजार समिती: सावनेर
आवक : 13 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4500 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4500 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: परतूर
आवक : 8 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4835 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: तेल्हारा
आवक : 125 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4600 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4775 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4730 रुपये

बाजार समिती: चांदूर बझार
आवक : 45 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3050 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4850 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4600 रुपये

बाजार समिती: देउळगाव राजा
आवक : 1 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4750 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4750 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4750 रुपये

बाजार समिती: वरोरा
आवक : 28 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4400 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4650 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4500 रुपये

बाजार समिती: आंबेजोबाई
आवक : 400 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4950 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: केज
आवक : 40 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3300 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 5000 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4800 रुपये

बाजार समिती: औराद शहाजानी
आवक : 119 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4875 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4925 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4900 रुपये

बाजार समिती: मुरुम
आवक : 3 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4820 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4841 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4831 रुपये

बाजार समिती: पालम
आवक : 6 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4850 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4900 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4850 रुपये

बाजार समिती: नेर परसोपंत
आवक : 282 क्विंटल
कमीत कमी दर: 3200 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4865 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4654 रुपये

बाजार समिती: काटोल
आवक : 10 क्विंटल
कमीत कमी दर: 4650 रुपये
जास्तीत जास्त दर: 4741 रुपये
सर्वसाधारण दर: 4700 रुपये

Indian meteorological department Maharashtra

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप जॉईन करा